Agjensi udhetimi online dating

Rated 3.92/5 based on 597 customer reviews

Nëse nuk është e mundur një zgjidhje alternative ose nëse zgjidhja e ofruar nga organizuesi është refuzuar nga konsumatori për arsye serioze dhe të justikueshme, konsumatori do te rimbursohet vetem per ate pjese te sherbimit te munguar.Organizatori nuk e ka per detyre te njoftoje udhetaret per dokumentacionin e lartpermendur dhe gjithashtu nuk ka asnje pergjegjesi ne rastet kur punonjesit ne pikat kufitare nuk lejojne kalimin e tyre per shkak te mungeses se dokumentacionit te lartpemendur.Rezervimi mund të bëhet vetëm pas pranimit të kushteve të përgjithshme të kontratës nga ana e konsumatorit.Kontrata merret parasysh kur KALEMI TRAVEL konfirmon rezervimin, me informacionet përkatëse te shkruara, përmes email, fax ose me anë të telefonit.Modifikimet e kerkuara nga konsumatori per nje prenotim te pranuar e kontraktuar nuk jane te detyrueshme per organizatorin.Në rast se organizatori mundet ta realizoje ndryshimin qe konsumatori i kerkon, konsumatori ka te drejten te beje kete ndryshim duke marre parasysh pagesat e kostos perkatese qe vjen nga diferenca e cmimit te Hotelit dhe e cmimit te avionit sipas sezonalitetit.Organizatori ka te drejte te lajmeroje konsumatorin per anullimin e udhetimit nga 7 deri ne 1 dite para nisjes duke i kthyer te gjithe pagesen e bere gjate rezervimit.

Kjo kontratë, ka të bëjë me aranxhimin e udhëtimit, pushimet dhe shitjen e shërbimeve turistike të rregulluara me anë të Ligjit nr.

Kalemi Travel, është gjithashtu përgjegjës për ruajtjen e fshehtësisë së të dhënave të konsumatorit, vetëm kur ato arrijnë në database dhe jo gjatë transmetimit të tyre.

Në asnjë rast, kompensimi i organizuesit nuk do të jete me i madh se kompensimi i dëmshpërblimit i percaktuar nga konventa ndërkombëtare, në lidhje me ngjarjet që ndodhen si pasojë e mosplotësimit të përgjegjësive.

Gjithsesi, shitësi është përgjegjës vetëm për obligimet që vijnë prej aktiviteteve të tij si ndërmjetës, në përputhje me limitet e përgjegjësive të vendosura nga ligjet dhe konventat e lart përmendura.

Ne raste falimenti, Kalemi Travel ve ne dispozicion asetet e kompanise per demshperblimin e klienteve.

Leave a Reply